Monday, February 27, 2012

Takrif Pendakwah

Dakwah merupakan tugas seluruh para utusan Allah. Malah, mereka diutus kepada manusia tiada lain hanyalah kerana tugasan mulia ini. Para utusan ini mengajak kaum mereka supaya beriman kepada Allah dan hanya mengabdikan diri kepadaNya dengan cara yang disyariatkan kepada mereka.

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka). Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut". (An Nahl:36)


Umat Berkongsi Tugas Dakwah

Hakikat sebenar mesej ayat di atas turut ditujukan kepada semua umat Islam kerana pada dasarnya, setiap ayat yang diperintahkan kepada Rasulullah juga mencakupi umat baginda melainkan jika terdapat pengecualian. Ini bermakna Allah telah memberi penghormatan kepada manusia untuk berkongsi memikul tugas ini bersama Rasulullah.

"Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji)". (Ali Imran: 110)

Ayat ini membawa dua maksud:

Pertama: umat ini adalah umat yang mulia.

Kedua: umat ini menikmati kemuliaan ini kerana mereka melaksanakan tugas amar makruf nahi mungkar.

Al Quran turut meletakkan dakwah ini sebagai salah satu ciri orang yang beriman. Berbeza dengan orang munafik yang menghalang jalan Allah dan mengajak manusia supaya menyembah tuhan yang lain.

"Orang-orang munafik lelaki dan perempuan, sesetengahnya adalah sama dengan sesetengahnya yang lain; mereka masing-masing menyuruh dengan perbuatan yang jahat, dan melarang dari perbuatan yang baik." (At Taubah: 67)

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sesetengahnya menjadi penolong bagi sesetengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan." (At Taubah: 71)

Menurut Al Qurtubi ketika mentafsir firman Allah ini: "Allah meletakkan amar makruf nahi mungkar sebagai kayu ukur yang membezakan antara orang yang beriman dengan orang munafik. Ayat ini juga menunjukkan bahawa ciri utama orang yang beriman ialah dia melaksanakan amar makruf nahi mungkar dan perlaksanaan amar makruf nahi mungkar yang paling utama ialah mengajak manusia kepada Islam."Dakwah tanggungjawab siapa?

Setiap muslim yang baligh dan berakal bertanggungjawab melaksanakan kewajipan ini. Firman Allah:

"Katakanlah (wahai Muhammad): 'Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan basirah (ilmu dan yakin). Dan aku menegaskan: Maha Suci Allah (dari segala iktiqad dan perbuatan syirik); dan bukanlah aku dari golongan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain." (Yusuf: 108)

Mereka yang berdakwah hendaklah melakukannya dengan basirah iaitu ilmu dan yakin. Membelakangkan tugas dakwah menjadi tanda kelemahan atau kecacatan iman seseorang. Seorang muslim perlu difahamkan bahawa tugas ini iaitu mengajak manusia menyembah Allah adalah wajib. Menurut Imam Ibnu Kathir ketika mentafsir ayat ini: "Allah berfirman kepada Rasulnya supaya memberitahu manusia bahawa jalan ini iaitu cara atau sunnah baginda ini, mengajak kepada menyatakan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak menyekutukan Allah, dilakukan dengan berlandaskan ilmu, yakin dan bukti. Malah semua pengikut baginda yang mengajak manusia sepertimana yang dilakukan oleh Rasulullah juga melakukannya berlandaskan ilmu, yakin dan bukti akal serta syarak."

Perlaksanaan dakwah boleh dilakukan secara individu dan secara berjamaah.

"Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segaa perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya." (Ali Imran: 104)

Menurut Imam Ibnu Kathir ketika mentafsir ayat ini: "Maksud ayat ini ialah perlu wujud suatu kumpulan dalam umat ini yang melaksanakan tugas ini walaupun pada dasarnya tugas ini adalah kewajipan setiap individu dalam umat ini. "


Sememangnya penggabungan para pendakwah dalam satu kumpulan bagi melaksanakan tugas dakwah merupakan suatu tindakan yang amat perlu apabila berhadapan dengan cabaran yang besar. Kerja dakwah memerlukan penggembelingan tenaga yang ramai dan tersusun bagi menyampaikan dakwah dan bagi mengajar mad'u ajaran Islam.


"Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan" (Al-Maidah: 2)Beberapa Salah Faham


Terdapat sesetengah pihak yang mendakwa kewajipan melaksanakan dakwah tidak membabitkan mereka kerena mereka bukan 'orang agama'. Mereka berpendapat dakwah sebagai fadhu kifayah, maka kewajipan ini hanyalah bagi mereka yang bergelar ulama' dan bukannya semua orang. Bagi menjawab salah faham ini, kita petik tafsiran Ibnu Kathir yang telah mengulas ayat 104 daripada Surah Ali Imran.


"Perlu wujud suatu kumpulan dalam umat ini yang melaksanakan tugas ini walaupun pada dasarnya tugas ini adalah kewajipan bagi setiap individu dalam umat ini."


Menurut tafsir Ar Razi pula, "Bagi tafsir ayat 'di antara', terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan perkataan 'di antara' bukan bermaksud sebahagian". Hujjahnya ialah,


"Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji)" (Ali Imran: 110).


Ayat tersebut jelas menunjukkan Allah telah mewajibkan amar makruf nahi mungkar kepada setiap umat Islam. Pendapat kedua pula menyatakan setiap mukallaf wajib melaksanakan amar makruf nahi mungkar sama ada dengan menggunakan tangan, lidah atau hati. Ini bermakna, perkataan 'di antara' digunakan untuk memberi penjelasan dan bukan membawa maksud sebahagian. Penggunaan kalimah ini berbeza dengan firman Allah:


"Maka jauhilah kekotoran syirik yang di antaranya disebabkan oleh penyembahan berhala." (Al Haj:30)


Ayat tersebut bermaksud penyembahan berhala adalah sebahagian daripada syirik. Masalah ini timbul akibat wujud kekeliruan mengenai istilah 'ulama' dan pemahaman maksud fardhu kifayah. Mengajak manusia ke arah kebaikan memang perlu berlandaskan kepada ilmu. Namun ilmu sebenarnya bukanlah suatu yang tidak boleh dipecah atau diceraikan. Ilmu mempunyai banyak pecahan dan cabang. Orang yang mengetahui tentang perkara pertama tetapi tidak mengetahui perkara kedua bermakna ia berilmu mengenai perkara pertama sahaja tetapi jahil dalam perkara yang kedua. Ini bermakna orang tersebut boleh dikira sebagai ulama' dalam perkara yang diketahuinya sahaja. Ini juga bermakna orang tersebut sudah memenuhi syarat wajib untuk mengajak manusia ke arah yang diketahuinya itu. Tidak timbul perselisihan di kalangan ulama', bahawa orang yang tidak mengetahui mengenai sesuatu tidak boleh mengajak manusia kepada perkara tersebut kerana mempunyai ilmu yang betul mengenai perkara yang ingin disampaikan adalah syarat bagi menyampaikan dakwah. Dalam kata lain, setiap muslim perlu mengajak manusia supaya menyembah Allah hanya berdasarkan kepada apa yang mereka ketahui. Jelas di sini pandangan yang mengatakan bahawa ulama' hanyalah orang yang mempunyai ilmu yang luas atau dikenali sebagai 'orang agama' adalah salah.


Maksud fardhu kifayah ialah jika sesuatu perbuatan telah dilaksanakan oleh sebahagian manusia, maka perbuatan ini tidak lagi wajib dilakukan oleh orang lain walaupun perbuatan ini pada dasarnya diwajibkan kepada semua. Jelas definisi di atas menunjukkan jika kemungkaran BERJAYA DIHAPUSKAN hasil tindakan seseorang ataupun beberapa individu, barulah ianya tidak dipertanggunjawabkan ke atas setiap individu. Dalam erti kata lain, selagi kemungkaran masih wujud, maka hukumnya tetap fardhu ain. Apabila kemungkaran berjaya dihapuskan barulah hukumnya berubah menjadi fardhu kifayah. Seorang muslim sepatutnya mengambil inisiatif untuk melaksanakan amar makruf nahi mungkar tanpa perlu mengharapkan orang lain. Jika ia mengharapkan orang lain melaksanakannya, namun didapati tiada seorang pun yang melakukannya, sudah tentu kesemuanya akan menanggung dosa. Malah, pahala atas keberhasilan usaha dakwah itu hanya akan diperolehi oleh mereka yang melakukannya dan tidak dikongsi bersama dengan mereka yang hanya mengharapkan orang lain menanggung tugas dakwah ini. Jika seseorang itu mengabaikan tanggungjawab berdakwah, ini bermakna beliau telah mengingkari perintah Allah,


"Katakanlah (wahai Muhammad): 'Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan: Maha Suci Allah (dari segala iktikad dan perbuatan syirik). Dan bukanlah aku dari golongan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain." (Yusuf: 108)


Dalam kata lain, para pengikut Rasulullah hanyalah mereka yang mengajak manusia supaya menyembah Allah. Inilah maksud fardhu kifayah yang sebenarnya. Kewajipan ini ditujukan kepada semua umat Islam supaya mereka semua berusaha melaksanakan kewajipan ini. Sudah tentu ianya terhad kepada mereka yang berkemampuan sahaja yang memikul tanggungjawab ini. Perlu diingat, ayat 104 dari Surah Ali Imran menyarankan supaya berusaha mewujudkan 'umat' ini, iaitu sekumpulan manusia yang melaksanakan dakwah dan mereka perlu mempersiapkan kumpulan ini dengan segala keupayaan yang membolehkan mereka mencapai matlamat yang ditetapkan, iaitu menegakkan dan menyebarkan agama Allah.


Fardhu kifayah hanya akan terlaksana jika orang yang melaksanakannya telah melaksanakannya sepenuhnya. Selagimana fardhu kifayah tidak terlaksana sepenuhnya, selagi itulah ia menjadi kewajipan setiap muslim untuk melaksanakannya mengikut kemampuan masing-masing.


Ada juga sesetengah yang berdiam diri (tidak melaksanakan dakwah) kerana salah memahami firman Allah,


"Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah sahaja diri kamu (dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah). Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudharat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah petunjuk (taat mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan laranganNya)." (Al Maidah: 105)


bersambung...


Tulisan ini diambil daripada buku bertajuk Usul Dakwah karangan Dr. Abdul Karim Zaidan

"Dan aku (Nabi Hud) tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam" (As- Syu'ara : 127)

No comments:

Post a Comment