Monday, October 31, 2011

Ghazwah Bani Quraizah

Berlaku pada tahun kelima hijrah, tidak lama selepas berakhirnya Ghazwah Ahzab. Ketika saat-saat genting perang Ahzab berlaku, mereka membatalkan perjanjian bersama Rasulullah. Setelah berakhirnya perang Ahzab, Rasulullah merasakan kota Madinah mesti dibersihkan daripada anasir-anasir yang boleh membahayakan masa depan Islam. Al Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah R.A bahawa apabila Rasulullah pulang dari Ghazwah Ahzab, baginda telah meletakkan senjata untuk mandi. Tatkala itu, datang Jibril menemui baginda dan berkata,

"Kamu telah meletakkan senjata? Demi Allah aku belum meletakkannya."

Baginda bertanya, "Di mana?"

Jibril menjawab, "Di sana". Seraya menunjuk ke arah Bani Quraizah.

Aishah berkata, "Maka Rasulullah keluar memerangi mereka."

Rasulullah mengarahkan seorang sahabat menyeru kepada para tentera supaya tidak menunaikan solat Asar kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraizah. Kemudian baginda keluar bersama mereka. Panji-panji telah dibawa oleh Ali R.A. Tentera Islam yang menuju ke medan jihad berjumlah 3000 orang berserta 36 ekor kuda. Ketika Ali R.A. menghampiri kubu Bani Quraizah, dia telah mendengar mereka mengutuk Rasulullah dan isteri-isteri baginda. Beliau telah memberitahu kepada Rasulullah tentang hal tersebut dan melarang baginda daripada mendekati Bani Quraizah. Baginda menjawab, apabila Bani Quraizah melihat baginda, mereka tidak akan memperkata sesuatu yang buruk kerana sikap pura-pura dan mengampu mereka. Ternyata benar, apabila baginda mendekati mereka, mereka akan berpura-pura baik dengan Rasulullah.

Tentera Islam telah mengepung mereka selama 25 malam dan akhirnya mereka menyerah. Rasulullah telah memberikan amanah kepada Sa'ad bin Muaz, penghulu kaum Aus untuk mengadili mereka. Bani Quraizah merupakan sekutu kepada kaum Aus. Sa'ad telah menghukum pejuang-pejuang Bani Quraizah dibunuh, zuriat mereka dijadikan tawanan dan harta mereka dibahagi-bahagikan sesama tentera Islam. Dalam peperangan ini, turun ayat-ayat Al Quran yang menjelaskan pembelotan kaum Yahudi ke atas perjanjian dan sikap mereka yang tidak menolong orang Islam dalam perang Khandaq.

"Dan juga masa itu ialah masa segolongan di antara mereka berkata: "Wahai penduduk Yathrib, tempat ini bukan tempat bagi kamu (untuk berjuang di sini), oleh itu baliklah". Dan sebahagian daripada mereka pula meminta izin kepada Nabi (hendak balik) sambil berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami memerlukan perlindungan", padahal ia tidak memerlukan perlindungan. Mereka hanya bertujuan hendak melarikan diri (dari berjuang menegakkan Islam). Dan kalaulah tempat-tempat kediaman mereka itu diserang oleh musuh dari segala penjurunya, kemudian mereka diajak berpaling tadah menentang Islam, sudah tentu mereka akan melakukannya, dan mereka tidak bertangguh lagi tentang itu melainkan sebentar sahaja. Padahal sesungguhnya mereka telah pun mengikat janji dengan Allah sebelum itu, iaitu mereka tidak akan berpaling undur (dari medan perang yang mereka hadiri). Dan (ingatlah) janji setia dengan Allah itu akan ditanya kelak (tentang penyempurnaannya). Katakanlah (wahai Muhammad): "Kalaulah kamu melarikan diri dari kematian atau dari pembunuhan maka perbuatan melarikan diri itu tidak sekali-kali mendatangkan faedah kepada kamu; dan kalaulah kamu pada hari ini terlepas sekalipun, maka kamu tidak juga akan menikmati kesenangan hidup melainkan sedikit masa sahaja" (Al Ahzah: 13-16)

"Dan Dia menurunkan golongan Ahli Kitab (kaum Yahudi) yang membantu tentera musuh itu, dari benteng-benteng mereka (menyerah diri), setelah diisikanNya hati mereka dengan perasaan gerun. Lalu mereka diadili dan dijatuhkan (hukuman); sebahagian di antaranya kamu bunuh, dan sebahagian lagi kamu tawan. Dan Dia menjadikan kamu mewarisi tanah-tanah dan rumah-rumah serta harta benda mereka, dan juga tanah-tanah (di negeri-negeri lain) yang belum kamu menjejaknya. Dan (ingatlah) adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu." (Al Ahzab: 26-27)"Dan aku (Nabi Hud) tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam" (As- Syu'ara : 127)

No comments:

Post a Comment